Admiterea 2023

Jurisprudență

Programul de formare profesională la specialitatea Jurisprudență, oferit de Colegiul de Criminologie, își propune instruirea specialiștilor care au pregătire generală în domeniul dreptului, și o pregătire aprofundată vizând asigurarea administrativ-tehnică a judecătoriilor, organelor de drept, întreprinderilor și organizațiilor de stat și private.

Programul de formare profesională la specialitatea Jurisprudență, calificarea Grefier, este unul de importanță majoră în condițiile reformei justiției unde, o componentă esenţială a structurii organizaționale a instanţei judecătoreşti, o reprezintă corpul grefierilor, activitatea cărora este reglementată prin Legea privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești (nr. 59 din 15.03.2007).

În legătură cu reforma, din domeniul justiţiei şi a măririi numărului de judecători în instanţele judecătoreşti din țară, implică şi sporirea numărului de specialişti tehnici. Fiecare judecătorie trebuie să dispună de grefieri, consultanţi, secretari, traducători, etc., aceştia, în mare parte, fiind incluşi în categoria lucrătorilor tehnici. Grefierul asigură, sub conducerea judecătorului, sau preşedintelui instanţei judecătoreşti, suportul administrativ şi organizațional-tehnic pentru desfăşurarea eficientă a procesului de judecată. În înfăptuirea actului de justiţie, munca grefierilor constituie un real sprijin pentru magistraţi.

Grefierul întocmeşte numeroase acte procedurale, contribuind în mod semnificativ la soluţionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, dar este şi o persoană cu care publicul vine în contact direct, aspect relevant pentru crearea imaginii justiţiei.

Competențele profesionale, dobândite de absolvenții programului de formare profesională, corespund prevederilor Cadrului Național al Calificărilor și sunt bazate pe cunoștințe, abilități și alte achiziții. În acest context Planul de învățământ la programul de formare profesională Jurisprudență, calificarea Grefier, prevede atingerea următoarelor finalități care corespund obiectivelor programului nominalizat:

Cunoştinţe

 • 1. Asimilarea conceptelor juridice fundamentale necesare îndeplinirii sarcinilor care revin grefierului.
 • 2. Cunoaşterea fiecărui compartiment auxiliar şi formarea unei imagini de ansamblu asupra desfăşurării activităţii instanţei judecătorești.
 • 3. Familiarizarea cu aspectele generale ale cadrului normativ al profesiilor aflate în legătură cu activitatea juridică: avocaţi, notari publici, poliţişti, executori judecătoreşti, experţi, traducători autorizaţi, etc.
 • 4. Cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea grefierului, a statutului, competenţelor şi a activităţii practice a grefierilor.
 • 5. Determinarea problemelor privitor la eficientizarea dreptului la etapa actuală.

Abilităţi

 • 1. Dezvoltarea şi formarea capacităţii de a emite raționamente juridice şi de a utiliza limbajul specific actului de judecată.
 • 2. Formarea deprinderilor necesare exercitării profesiei de grefier, în special cele privind: abilităţile de exprimare în scris, exprimare orală, de analiză şi sinteză în abordarea problemelor.
 • 3. Dezvoltarea capacităţii de a utiliza în mod corect şi adecvat instrumentele de lucru (în special programele informatice folosite în instanţă).
 • 4. Dezvoltarea creativităţii în conceperea şi realizarea administrării instanţei, promovarea inovaţiilor în sistemul juridic.
 • 5. Formarea unei conduite creatoare în selectarea şi organizarea informaţiilor.

Competenţe

 • 1. Estimarea importanţei abordării dreptului din diverse perspective şi, în primul rând, din perspectiva aplicativ-practică.
 • 2. Acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiţie.
 • 3. Asigurarea suportului organizațional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată.
 • 4. Întocmirea actelor de procedură în strictă conformitate cu prevederile codurilor de procedură civilă, penală şi contravenţional, necesare pregătirii cauzei spre examinare.
 • 4. Evaluarea activităţii practice în cadrul instanţelor judecătoreşti.
 • 5. Determinarea relaţiei dintre diferite discipline juridice.
 • 6. Elaborarea de referate, articole, comunicări, teze şi alte proiecte de cercetare în domeniul dreptului.

O componentă esenţială, a pregătirii profesionale a grefierilor, o constituie aplicarea în practică, de către elevi, a cunoştinţelor teoretice acumulate. Obiectivul fundamental al acestei activităţi este dobândirea, de către elevi, a abilităţilor practice printr-o implicare directă, alături de specialiştii din domeniul specific profesiei.

Colegiul de Criminologie are încheiate acorduri de parteneriat, care prevăd desfășurarea stagiilor de practică de către elevi, în baza judecătoriilor Judecătoriei Chișinău și a Inspectoratului General al Poliției MAI.

Planul de dezvoltare strategică a Colegiului, prevede de asemenea, ca până în anul 2022 să fie pusă în aplicare și propria bază de practică – Laboratorul de proceduri judiciare.

Funcţia de grefier este una publică și asigură suportul administrativ şi organizațional-tehnic pentru desfăşurarea eficientă a procesului de judecată.

Absolventul, cu calificarea profesională Grefier, poate activa în diferite organe de drept, instituţii private şi instituţii publice. În mod special, grefierii pot activa în cadrul instanţelor judecătoreşti de toate nivelele (judecătoriile de sector, curţile de apel şi Curtea Supremă de Justiţie a RM), în calitate de lucrători în: serviciu de grefa, arhiva judecătorească, serviciu de secretariat, serviciu de registratură.

Având o bună pregătire juridică și profesională, absolvenţii, cu calificarea profesională grefier, de asemenea, pot forma personalul tehnic din toate instituţiile publice, printre care: organele procuraturii, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, servicii de securitate private etc.

Programul de formare profesională la specialitatea Jurisprudență, calificarea Grefier, este, proiectat și aprobat în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, standardelor și procedurilor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Programul de studiu conține toate elementele proiective și structurale (plan de învățământ, curriculum modular, suport curricular etc.) care sunt aprobate în conformitate cu cerințele cadrului normativ.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Colegiul de Criminologie dispune de planuri de învățământ, aprobate în modul stabilit, spații pentru învățământ, și administrație, personal didactic calificat.

 Sesiunea de bază:

 1. depunerea cererilor prealabile de înscriere la concursul de admitere,on-line – până la 17 iulie 2023;
 2. depunerea dosarului de concurs în turul 1 – 17 iulie-04 august 2023;
 3. afișarea rezultatelor a concursului de admitere după turul 17 august 2023;
 4. depunerea dosarului de concurs în turul 2 – 8-22 august;
 5. afișarea rezultatelor a concursului de admitere după turul 2 – 25 august.

1) Condiții de admitere și dosarul candidaților

 

1.1. Concursul de admitere se organizează de către Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept ,,Valeriu Bujor” fiind instituție autorizată provizoriu, cu limba de instruire română, cu sursa de finanțare taxe de studii), în limita planului de admitere aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

 

1.2. La concursul de admitere în Colegiu se pot înscrie în baza următoarelor acte:

 1. a) certificatului de studii gimnaziale (sau un act de studii echivalent), cu durata studiilor de 4 (patru) ani la programe integrate;
 2. b) 3 (trei) ani;
 3. c) 2 (doi) ani.

 

1.3. Candidații au dreptul să participe la concursul de admitere în Colegiul de Criminologie, la o singură specialitate, conform deciziei instituției.

 

 

1.4. Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs;
 2. b) certificatul de naștere/ buletinul de identitate (copie);
 3. c) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 4. d) fotografii 3×4 cm, color;
 5. e) dovada achitării taxei de înscriere.

 

1.5. Candidații poarte răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislația în vigoare.

 

1.6. Dosarul, după caz, poate cuprinde suplimentar și alte acte.

 

1.7. Absolvenții instituțiilor de învățământ din România, promoția anului admiterii, prezintă la dosar certificatul de studii, cu notele la examenele de absolvire și situația școlară pe anii de studii, urmând ca actul de studii să fie prezentat ulterior.

 

1.8. În vederea înregistrării candidatului la Concursul de admitere, aceștia completează cererea-tip de înscriere la Concursul de admitere, precum și alte acte prevăzute de prezentul regulament, care se depun la Comisia de admitere.

 

2) Desfășurarea concursului de admitere și înmatricularea candidaților la studii

 

2.1. Concursul de admitere se desfășoară în baza mediei de concurs.

2.2. Media de concurs (MC) se calculează în prezența candidatului și se înscrie în Registrul ,,Concursul de admitere” evidența candidaților și în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii dosarului pentru concurs.

2.3. În cazul evaluării cunoștințelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se echivalează în sistemul de 10 (zece) puncte.

2.4. În cazul cetățenilor Republicii Moldova, care au absolvit o instituție de învățământ peste hotare, este necesară recunoașterea și echivalarea actelor de studii.

2.5. Media de concurs (MC) se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

unde:

MNEA – media notelor la examenele de absolvire.

MNDP – media notelor generale la disciplinele de profil, după cum urmează: limba de instruire, istoria, geografia.

 

 

2.6. Pentru cetățenii alolingvi care optează pentru programe de studii cu predare în limba română, la media notelor anuale la 3 (trei) discipline de profil (MNDP), limba de instruire se substituie cu limba română.

 

 

2.7 În cazul în care în actul de studii al candidatului lipsește o disciplină din cele prevăzute pentru calcularea mediei de concurs, Comisia de admitere a instituției de învățământ stabilește o altă disciplină de profil, întocmind un proces-verbal.

 

2.8. Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova și or. Bender, care nu au studiat după programele de învățământ aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG

unde: MNDP – media notelor generale la disciplinele de profil,

MNG – nota medie generală conform actului de studii.

 

 

2.9. Înmatricularea candidaților admiși se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de formare profesională, categorie de candidați, limba de instruire.

 

2.10. În listele nominale, candidații sunt înscriși în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.

 

2.11. Informația privind rezultatele Concursului de admitere, listele candidaților înmatriculați, cu indicarea mediilor de concurs, și, după caz, locurile neacoperite se afișează, în data anunțării rezultatelor concursului, pe panourile de informații și pe pagina web oficială a instituției.

 

2.12. În termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor Concursului de admitere, directorul emite ordinul cu lista candidaților declarați admiși în baza rezultatelor concursului.

 

2.12. Reclamațiile cu privire la organizarea și desfășurarea admiterii, precum și la înmatricularea candidaților, sunt soluționate de Comisia de admitere a instituției de învățământ, Comisia de examinare a contestațiilor, în termen de 3 (trei) de zile lucrătoare, de la data afișării rezultatelor.

2.13. Candidații înmatriculați la studii care nu se prezintă în instituție cel mult 10 (zece) zile de la începerea anului școlar și nu prezintă acte de justificare a absențelor, se consideră retrași. Locurile vacante se completează cu următorii candidați din lista participialilor la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs.

2.14. Candidații sunt înmatriculați la studii cu condiția achitării taxei de studii.

Pentru o zi de studii

50 lei

Pentru o săptămână

250 lei

Pentru o lună

1000 lei

Pentru primul an de studii

12.000 lei

 

Taxa de înscriere la studii – 100 lei.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs;
b) certificatul de naștere/ buletinul de identitate (copie);
c) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
d) fotografii 3×4 cm, color;
e) dovada achitării taxei de înscriere.

 

Admiterea 2023